תנאי שימוש – גילוי נאות

אתר זה אינו המלצה לפעולה ואינו מהווה ייעוץ פנסיוני או פיננסי

תוכן האתר
מפעיל האתר לא אחראי על מידע או ייעוץ כלשהו שהתקבל דרך שירותי ועמודי האתר, וכן אינו אחראי למידע, השירותים או המוצרים המתקבלים או המוצגים באתר.

המידע, התמונות או כל דבר אחר המוצג באתר אינו מהווה תחליף להתייעצות מקצועית וכן אינו מחייב בעלי האר או את נותני השירות.

במסגרת אתר זה, תוכלו למצוא מידע מגוון בנושאים שונים הנוגעים לשירותים שונים של בעלי מקצוע ונותני שירות שונים באתר תקבלו את האפשרות לקבלת הצעות מחיר מבעלי מקצוע רלוונטיים או נותני שירות .
מומלץ לגולשים באתר לערוך בדיקה עצמאית בטרם יתקשרו עם מי המפרסמים או בעלי המקצוע או יסתמכו על מידע שפורסם בכל מקום אחר באתר. האתר אינו יכול ואינו מתיימר להעניק כל אחריות באשר לכל מידע ו/או עסק ו/או שירות ו/או טובין המפורסמים באתר, הן לגבי טיבם והן באשר לתוכנם.

מובהר כי פרסום חומר פרסומי באתר או פרסום פרטיו של בעל מקצוע אין משמעו כי האתר או מי מטעמו מעודד או ממליץ על המפרסם או על השירות הניתן באמצעותו. האתר פועל בהתאם להתחייבויות ולהצהרות בעלי המקצוע המפרסמים באתר כי הינם בעלי מקצוע מתאימים בעלי מומחיות מתאימה, אך אין האתר ו/או בעליו יכולים לוודא או מוודאים בפועל את נכונות הצהרות אלה. על כן, על הגולשים לעשות בדיקה עצמאית, כצרכנים סבירים, בטרם יתקשרו עם מי מבעלי המקצוע המוצגים באתר או הפונים אליהם באמצעות האתר

מפעיל האתר לא יהיה אחראי בשום אופן שהוא, ולא יישא באחריות כלשהי על טיב או איכות ההתקשרות בין מפרסמים בפורטל ובין הגולשים. מחירים, חוזים, שירותים, הצעות מחיר, ביצוע העבודה, לתנאי הרכישה, הליכי הרכישה, מחלוקות, מקרים פליליים, הספקת השירותים או כל דבר אחר שמציע צד שלישי, נותן שירות או ספק וכן התנהלות מול לקוחות וכיו"ב הינן בין נותני השירות והלקוחות ועל אחריותם הבלעדית. כל פניה לנותן השירות מהאתר מצד הגולשים בו, וכל התקשרות עמו בכל דרך שהיא, אינה ולא תהיה באחריות חלקית או מלאה של מפעילי האתר, והינה בהסכמה מוחלטת מראש, מעצם הגלישה באתר, של הגולשים (להלן- הלקוחות) לכך, ובידיעה מראש שהאתר אינו צד בעניין.

מומלץ לגולשים באתר לערוך בדיקה עצמאית בטרם סגירת עסקה עם נותני השירות . האתר אינו יכול ואינו מתיימר להעניק כל אחריות באשר לכל מידע ו/או עסק ו/או שירות ו/או טובין המפורסמים באתר, הן לגבי טיבם והן באשר לתוכנם.

מובהר ומודגש בזאת כי אין בתכנים הרשומים באתר כדי להוות מתן דעה או הצעה או ייעוץ מקצועי ו/או תחליף לייעוץ כלשהו שכזה בכל נושא או תחום הדורש מומחיות או הכשרה מקצועיתו בכלל בכל תחום אין האתר אחראי על המידע שבו. כל שימוש במידע או בתכנים המפורסמים באתר הנו באחריות הבלעדית של המשתמש בהם והוא נושא בסיכון המלא בכל הקשור אליהם. על המשתמש בתכני האתר לנהוג בהם ועל פיהם בזהירות מתאימה.

האתר ו/או מי מטעמו לא יישא בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד לגוף או לרכוש, בין אם ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע המוצג באתר, בין אם כחומר שיווקי, בין אם כחומר מקצועי, בין אם בגין קישורים שהוצבו באתר ובין אם מתוכן אחר.

התכנים ו/או החומרים המוצגים באתר מטעם בעלי מקצוע או מפרסמים, מתפרסמים באתר לאור הצהרתם כי התכנים הינם מקוריים ואינם מפירים כל זכות של צד שלישי. במידה והנך סבור כי תוכן באתר מפר זכויות שלך, הנך מתבקש לפנות אלינו ולפרט את מהות הפגיעה. האתר יפעל כמיטב יכולתו לבדוק את הפנייה בהקדם וינהג בהתאם לשיקול דעתו ו/או עפ"י כל דין.

מה כולל הייעוץ הפנסיוני?

קבלת מידע על המוצרים הפנסיוניים שלך לפני הפגישה הראשונה – לאחר קבלת אישורך אנו מקבלים מהמסלקה הפנסיונית ריכוז כל המוצרים הפנסיוניים שברשותך. הבנק מממן את מלוא עלות הפנייה למסלקה.

פגישת ייעוץ ראשונה – בפגישה יבחן היועץ את הנתונים האישיים שלכם כמו גיל, מצב משפחתי, רמת הכנסה ורמת הסיכון המועדפת עליכם. היועץ יבחן וימליץ לכם על ההסדר הפנסיוני הטוב ביותר עבורכם.
ייעוץ פנסיוני מתמשך – היועצים שלנו מעניקים יעוץ בהתאם לשינויים בצרכים האישיים שלכם – למשל הולדת ילד, הכנסה נוספת ועוד. במקביל, הבנק עוקב באופן קבוע אחר ביצועי המוצרים הפנסיונים השונים וכן אחר התפתחויות בשווקים הפיננסים ומעדכן את מודל הייעוץ בהתאם. אנו מזמינים אותך להגיע לפגישת ייעוץ אחת לשנה ולעדכן, במידת הצורך, את הרכב החיסכון הפנסיוני.

עקרונות הייעוץ הפנסיוני:

חיסכון פנסיוני אישי מותאם לרמת הסיכון שבחרת
רמת הסיכון המתאימה נקבעת בתהליך משותף של הלקוח יחד עם היועץ, באמצעות מודל ממוחשב מתוחכם וייחודי לבנק.

התבססות על מדדים כמותיים
מודל הייעוץ של הבנק מושתת על מדדים כמותיים ואיכותיים. שימוש בנתונים פומביים מבטיח שקיפות ואובייקטיביות של ההמלצות. המדדים כוללים, בין היתר, תשואות על פני תקופות, מדדי סיכון והרכב נכסים.

בניית תיק חיסכון פנסיוני
התיק הפנסיוני נבנה תוך התחשבות בכל הגורמים החשובים לחוסך:
גובה ההפקדה האפשרי, גיל החוסך, מצב משפחתי ובריאותי, תחום העיסוק, הצרכים ושיקולים הקשורים להעדפות החוסך באשר למוצר הפנסיוני: גובה דמי הניהול, רמת הסיכון, איכות ניהול ההשקעות, איזון אקטוארי ועוד.

הבהרות

האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ / שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הדין המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם.
האמור לעיל הינו למטרות אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד.
מתן יעוץ פנסיוני כפוף לחתימה על הסכם ייעוץ, להוראות הדין ולהוראות ההסכם.
בעלי האתר ועובדיו לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרם מהסתמכות על האמור לעיל, אם ייגרמו.
הצטרפות למוצר פנסיוני או הישארות בו עקב הייעוץ מזכה את הבנק בעמלות הפצה מהיצרנים הפנסיונים בהתאם לחוק.

מפעילת האתר מבהירה בזאת שהמידע הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה כלשהי בנוגע לכספים שהושקעו או יושקעו עבור הפנסיה, או כל החלטה אחרת בנוגע לפנסיה או לכל נושא אחר, ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על נתונים, הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית.
יתכן וחלק מהמידע מקורו מצדדים שלישיים, מובן שלמפעילת האתר אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין מפעילת האתר ערבה למידת הדיוק של מידע זה.

כל מידע או דעה המוצגים באתר זה אינם מהווים המלצה להשקעה, ואינם מהווים הצעה או שידול לרכישה או מכירה של שירותי ייעוץ או נכסים כלשהם. כל החלטת השקעה צריכה להתבסס על ייעוץ מקצועי של גורם מוסמך בלבד.

מדיניות פרטיות

מאחר שהגוף (תאגיד, חברה וכד') (להלן "החברה") הדר צברי מכבדת את פרטיות המשתמשים באתרי האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה.(להלן-"האתרים"), ייעוץפנסיוני.ישראל החליטה החברה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתרים, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתרים, וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתרים או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתרים.

רישום לשירותים
ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתרים או בעת רכישת מוצרים בהם, החברה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים.

מאגר המידע – הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של החברה ובאחריותה.

השימוש במידע – השימוש במידע שנאסף, , ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –
• לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתרים .
• לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים.
• לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
• לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים – לרבות פרסום מידע ותכנים.
• כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך
המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

מסירת מידע לצד שלישי
החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:
• אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתרים, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה
• במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך;.
• אם תבצע באתרים, פעולות שבניגוד לדין;
• אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
• אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

אבטחת מידע
החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע
שינויים במדיניות הפרטיות
בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתרים.

תנאי שימוש:
• השימוש באתר וההצעה שבו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.
• ההרשמה להצעה המיועדת ומותרת לגילאי 18 ומעלה בלבד. בהרשמתך הנך מצהיר כי גילך אכן מעל 18 שנה.
• הרשמתך כמנוי לקבלת שירותיו, תיחשב להסכמה מצדך לתנאים אלה.
• הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.
• אין להשתמש באתר למטרות לא חוקיות.
• הנך מצהיר כי אתה מודע לכך שלהנהלת האתר אין כל יכולת או אפשרות לבדוק, לנפות או לסנן את המנויים הנרשמים לאתר.
• אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל התנאים של התקנון.
• ההצעה באתר היא לשימושו האישי של הגולש.

שתפו את המאמר
לחזרה לקטע מסוים
Picture of הדר צברי
הדר צברי

יועצת פנסיונית וסוכנת ביטוח בעלת ניסיון של למעלה מ-7 שנים בתחום